Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Trả lời

học biển báo hai bánh phần 3

600-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-336

Đáp án: 4-biển 1 và biển 2

Giải thích: 

Biển 1: cấm xe lam => Xích lô được phép đi

Biển 2: cấm xe ba bánh loại có động cơ => Xích lô được phép đi

Biển 3: cấm xích lô => Xích lô không được phép đi