Biển báo giao thông nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp là biển nào?

Biển báo giao thông nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp là biển nào?

Trả lời

Biển 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp P132

  • Số hiệu biển báo: P.132
  • Tên biển báo: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
  • Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

Mức phạt khi vi phạm

Thứ nhất, quy định về nhường đường tại nơi đường hẹp:

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Luật giao thông đường bộ năm 2008 như sau:

Như vậy theo quy định trên thì tại nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi.

Thứ hai, mức phạt ô tô không nhường đường cho xe đi ngược chiều tại nơi đường hẹp:

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP như sau: